ParCoaching

VÅRA

TJÄNSTER




ParDiagnos


Vi börjar med att ta reda på hur det står till i ert förhållande och avgör om ParCoaching är det bästa för er.

Detta sker under ett samtal för att kartlägga:

  • Ert nuläge
  • Er historik
  • Era behov och önskemål
  • Era gemensamma målbild


Samtalet sker via telefon- eller videokonferens och under full diskretion. Inga personliga uppgifter kommer att lagras eller delas med utomstående parter.

Om detta samtal leder till ett fortsatt samarbete räknas det som första mötet med er ParCoach.




ParCoaching


Det centrala i parcoaching är er relation till varandra. Vi utgår från er nuvarande situation, klargör hur ni vill ha er framtida relation och arbetar med att ta er dit ni vill.


Detta sker tillsammans med en professionell coach som leder er framåt i processen och hjälper er till autentiska handlingar.

Parcoaching har ett framtidsorienterat fokus och betonar det ni vill lyckas med istället för att fastna i det som inte fungerar.


Våra coacher är professionellt certifierade inom ParCoaching och har en grundläggande utbildning inom coaching och/eller beteendevetenskap.





Parprofil


Vår kommunikations- och beteendeprofil visar hur ni lättast förstår och respekterar varandras kommunikativa olikheter och behov.

Profilen klargör hur ditt eget sätt att kommunicera och agera påverkar den andre personen


Utifrån dessa insikter utformas en samarbetsstrategi som blir er nya gemensamma spelplan för att utveckla er relation. Avslutningsvis skapas en handlingsplan med gemensamma aktiviteter som utvecklar relationen på ett konkret och praktiskt sätt.